English Deutsch

VRIENDENDAG

15 april 2023 10:30


De Vereniging van Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg houdt een Vriendendag op zaterdag 15 april.

Het programma is als volgt:
10.00 uur        Inloop met koffie/thee in de grote zaal van de Fraeylemaborg
10.30 uur        Aanvang ledenvergadering

Agenda:

 • Opening door de voorzitter, de heer Peter Kamminga
 • Verslag van de vergadering van 8 oktober jl.*
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Concept jaarverslag 2022*, toelichting door de voorzitter.
 • Concept financieel jaarverslag 2022*, toelichting door de penningmeester
 • Verslag en benoeming kascommissie
 • Bestuurszaken
 • Afscheid van mevr. Nina Siebenga-van Heuveln
 • Vaststellen van het doel Vriendengelden 2023 en besteding schenking
 • Actuele ontwikkelingen rond de Fraeylemaborg
 • Rondvraag en sluiting.

*Document staat hier.

Pauze

Lezing door drs. Henny van Harten: ‘Fraeylema ziet Abraham’ Vijftig jaar Museum Fraeylemaborg.
Volgend jaar is het een halve eeuw geleden dat de Fraeylemaborg voor het eerst museale bezoekers ontving. In januari 1972 kocht de Gerrit van Houten Stichting de borg van de twee zusters Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, na zeven eeuwen particuliere bewoning.
Oud-conservator Henny van Harten dook in de archieven en vertelt meer over deze roerige tijd en over de museale periode die volgde.

Ca.12.30 uur   Einde

Niet-leden van harte welkom, maar meld u aan op: vrienden@fraeylemaborg.nl